Rädda Holmön från vindkraften
Hem    Arkivet    Kampen i media    Om Holmön    Info om siten                                                                                      Admin Tools                  Nöje                                                                                   
info


Namninsamling:

Just nu bedrivs en viktig namninsamling mot etablering av vindkraft på Holmön. Är du inte med på listan ännu, går det bra att sms:a eller maila till Torbjörn Eriksson. friavindar.holmon@gmail.com Det är inget krav att du har Holmöanknyting.

FÖRTYDLIGANDE:
Fria Vindar och personer som skrivit under namninsamlingen är emot all vindkraftsetablering på Holmöarna, oavsett bolag. Just nu är det enbart ett bolag (Gröna Holmön AB) som aktivt prospekterar, som har haft samrådsomgång och som har deklarerat sin avsikt att lämna in en tillståndsansökan.

Vill vi verkligen ha det så här??
Ladda hem Gröna Holmöns fotomontage och begrunda
SLITEVIND AB - Holmökontraktet från 2009

Insert title here

Talerätt enligt Århuskonventionen:

För att kunna skydda naturvärden och miljö är det viktigt att kunna föra talan. Att ha talerätt innebär en möjlighet att överklaga beslut och domar av myndigheter och domstolar. Är du Fritidshusägare, men ej markägare - säkerställ att du är medlem i organsation som har rätt att föra talan enligt Århuskonventionen, så du har möjlighet att föra talan vid en eventuell prövningsomgång om vindkraft på Holmöarna.

Organisationer med talerätt definieras i miljöbalkens 16 kapitel: http://www.friavindar.se/files/kapitel16.pdf

3 tänkbara organisationer att söka medlemskap i:

Insert title here

Tänkvärda kommentarer:


Kommentar till inlägg 2014-01-14 av Ann-Christine:

"Enligt mkb för en "park" om 13 verk på Gotland krävs: 10-15 m breda vägar, därför behöver man anlägga 8,5 km väg/uppställningsplatser vilket medför 3500 lastbilstransporter med 105000 ton bergkross. Till detta kommer 1100 betongbilar för fundamenten och 120-170 transporter för verken. Bara så att ni förstår vad det handlar om."


Brev inkommet: 12 januari 2014 17:19

Tack Torbjörn Eriksson för ditt engagemang för Holmön som bebolig bostads- och semesterort även i framtiden! Byn med sitt särdeles stora natur- och kulturhistoriska värde måste vi vara rädda om, och den har - liksom Visby - medeltida anor. Slitevind AB på Gotland har därför olyckligtvis lurats in i en återvändsgränd på Holmön, gått i en fälla. Att planera för en massa jättelika vindsnurror här, och för dem omfattande utdikningar och breda vägsystem genom hittills orörda kultur- och fågelmarker runt om byn, var naturligtvis förfelat redan från början. Och nästan värst av allt, man undergräver med sina obetänksamma planer vindkraftens rennomé som miljövänligt alternativ, vilket i slutändan bara ökar stödet för kärnkraften. Orsaken till hur det blev så här? Jo, den är också Umeå kommuns bristfälliga framförhållning i frågan om var storskaliga vindkraftsanläggningar gör minst skada på människor, natur- och kulturvärden. Politiker lämnade fältet öppet på Holmön med en oförsonlig strid som följd och som nu splittrat byn i två läger.

Åke Sandström
.

Nej till vindkraft på Holmön!Vi vill bevara Holmöarnas vackra vyer och fria horisonter!
Holmön – de fria vinnarnas ö

2016-06-10

Holmön – de fria vinnarnas öVi känner oss så fria ute på Holmön. Hur skulle vi uppleva synen av en vindkraftspark om vi redan ute på Kvarken såg östra sidan av Holmön belamrad med snurror? Det går inte att ens tänka den tanken. Innan vi åkte ut till ön för några månaders stadig vistelse, gjorde vi en utflykt till nordvästra Ångermanland. Det vi upplevde var ett totalförstört landskap med vindkraftverk som helt tog bort den naturliga NATUREN. I dag börjar allmänheten och myndigheterna begripa vilken skada de förorsakar genom dessa gigantiska vkr-parker. Många långtgående projekt stoppas – verkligheten har äntligen nått ikapp dem. Nu senast har Sorsele kommun sagt nej.

När jag nu för 85:e året har förmånen att vistas på Holmön, känner jag en stor tacksamhet till Fria Vindar och alla som engagerat sig mot de tänkta vkr- planerna. Utan dessa krafter tör måhända snurror i rad ”speglat” sig mot skyn längs hela östra sidan av ön. De som planerat har dragit åt sig öronen och lommat iväg. Men ni är välkomna som turister att skåda en orörd natur fylld av tystnad och upplevelser, känslor, kultur och gemenskap. Holmön kommer att lägga ännu ett nytt särmärke till de många övriga: Den Vindkraftsfria Ön! Jag vill påstå, att detta epitet kommer att stå som ett minnesmärke och äga minst lika stort värde som ”sälarnas och laxarnas ö”.

Med ens dyker nya projekt upp; mycket glädjande och intressant var att ta del av Umeå arkitekthögskolas examensarbeten för ön som nyligen presenterades. Inte enbart ”bänkprojektet” som visades i naturlig utformning utan även en framtida ”Holmöstuga” – framställd på ön där byasågen i en ny spännande utbyggnad kunde förädla öns skog till nya moderna villor inom ramen för tillstånd. Byggnadslov i egentlig mening ges nu inte p g a otillräcklig vattentillgång. ”Bänkprojektet” – nya bänkar som ska utplaceras var klokt utformade och kommer att uppmärksammas. Tack för era djärva planer, ert arbete och den information som en stor hop intresserade och lyhörda fick ta del av i båtmuseets lokaler. Välkommen tillbaka! Så go vänner, låt oss värna om Holmöns tillgångar och värden. Förresten, gör ett par timmars utflykt och bekanta dig med faunan och floran. Jag är inte den som kan räkna upp alla arterna, det kan ornitologerna bättre, men allt är talrikt.

När solen dricker morgondaggen ifrån grönskans muggar då radar önskemålen upp sig: En värld som stannar upp och ser hur skönhetstäcket breder ut sig över land och vikar, hur björkens gröna blad tar åt sig klorofyllet. hur vågor rör sig stillsamt emot stränderna.


/Gunnar Fredriksson


585 Kommentarer


Tyskland har kastat bort 2000 miljarder

2016-05-13

Tyskland har kastat bort 2000 miljarderTyskland har kastat bort 2000 miljarder med enda resultat att de totalförstört en fungerande energimarknad. Ingen vet längre hur man ska ta sig ur det hela. Sverige bör undvika att gå i Tysklands fotspår vad gäller energipolitik! Vindkraft är ett blindspår som passar särskilt illa i mörka och kalla norra Sverige. Vindkraft förstör enorma arealer värdefull natur. Värdefull för turism, lantbruk och sunt skogsbruk. Vindkraft är en intermittent kraftkälla som ej kan matcha stabil baskraft. Svenska folkets tidigare positiva inställning till vindkraft urholkas snabbt (enl SOM-institutet). Den inställningen kommer att minska ytterligare därför att motståndet är starkt och aktivt. Att påstå att vindkraft skulle kunna ersätta kärnkraft är naivt. Vindkraftsexploatörer är naturligtvis intresserade av en snabb avveckling av kärnkraften eftersom en sådan skulle leda till kraftigt höjda elpriser och därmed göra intermittent vindkraft mer lönsam. Frågan är då: vad tycker elkunderna om skenande elpriser? Kraftigt höjda elpriser skulle kraftigt minska elkundernas köpkraft och skada samhällsekonomin. Vindkraftsägarna skulle däremot kunna skratta hela vägen till banken men det kommer inte att ske. Långt innan kommer det att avslöjas att vindkraften är en kejsare helt utan kläder!

Det bör också påminnas om det olämpliga i att anlägga vindkraft i Norrland där Europas sista vildmark finns. Vindkraftsbolagen skövlar den för klimat och biologisk mångfald så viktiga gammelskogen. Vindkraft i Norrland är även olämpligt av andra skäl: långa avstånd till kunderna medför överförings förluster. Strängt klimat medför snabb förslitning av vindgeneratorerna och nedisningen av rotorbladen är kraftigt effektivitetshämmande! Turistnäring och Rennäring skadas också av den enormt arealslukande vindkraften!

Claes-Erik Simonsbacka har sänt oss en skrift som sakkunnigt belyser nedisningsproblematiken
Mera om nedisning


//Redaktionen


253 Kommentarer


Solenergi - ett alternativ för oss som inte önskar vindkraft på Holmön

2016-04-04

Solenergi - ett alternativ för oss som inte önskar vindkraft på HolmönUmeå Energi erbjuder sig nu att hyra ut solceller. I hyran ingår:
  • Nyckelfärdig solenergianläggning med leverans, montering, service- och underhåll under hela livstiden.
  • Möjlighet att sälja tillbaka överskottsenergi.
Läs mer: http://www.umeaenergi.se/el/solceller/hyr-solceller?utm_source=webbplats

Det här hänger ihop med det vad som tidigare har föreslagits bland kommentarer på Fria Vindar - möjligheten att sätta upp solceller på lämpliga hustak, ytor som redan finns. Som ett lokalt komplement till baskraft - och istället för vindkraft.

På Holmön - Sveriges Soligaste Ö med många soltimmar sex månader om året, och ganska många vintertid - borde solceller på hustaken sänka elkostnaderna rejält för både åretrunt-, fritids- och sommarboende. Dessutom kan man, enligt Umeå Energi, som sagt var sälja tillbaka eventuell överskottsel!

Några Holmöbor har redan anmält intresse. Häng på du med!

//Per, Martina, Malin och Magnus


430 Kommentarer


Buller från vindkraftverk

2016-03-20

Buller från vindkraftverkAllmänt
Utdrag ur United Nations Environment Repport från mötet i Montevideo 7-11 September 2015: ”C37 Noise pollution causes serious health impacts and violates the right to enjoy a healthy life and healthy environment. The problem has often been neglected in national laws and regulations, however, as the resulting damage to human health is not as visible as that caused by other types of pollution. In addition, studies have revealed cases of noise negatively affecting fauna, including underwater noise affecting marine mammals. Particular consideration must be given to the problem in the context of spatial planning and to the possible review of the relevant laws.”

Översatt till svenska av undertecknad: Buller har en allvarlig hälsoeffekt som kränker rätten att åtnjuta ett hälsosamt liv, välbefinnande och en sund livsmiljö, men detta har ofta försummats i lagar och förordningar, då skador på människors hälsa är inte lika synlig som den som orsakas av andra typer av föroreningar. Det har dessutom förekommit rapporter om att buller påverkar fauna, inklusive att undervattensbuller påverkar marina däggdjur negativt. Särskilda överväganden krävs i samband med fysisk planering och en översyn av lagstiftningen kan vara nödvändig.

http://www.unep.org/delc/Portals/119/documents...

Källjud, ljudspridning, ljudets hälsoeffekt m.m

Källjud / källbuller är en teknisk term för hur mycket ljud / buller som en maskinen som t.ex. vindkraftverket avger. Den dominerande delen av buller / ljud från vindkraftverk uppstår när luften möter rotorbladens yta och blir turbulent.

Om samma vindkraftverk kan drivas i ”nedställd driftmod”, med lägre elproduktion än märkeffekt, som gör att källjudet kan sänkas t.ex. genom variabel hastighet (VS) och/eller variabel stigning (VP) för att klara tillståndskraven för buller kan kanske inte tillståndsvillkoret uppfylls vid berörda bostäder och vid vindkraftverkens märkeffekt. För att tillsynsmyndigheter skall tillåta att vindkraftverk med högre immissionsvärden vid bostäder än tillståndsvillkoret föreskriver har verksamhetsutövarna genom myndigheternas välsignelse och nuvarande rättspraxis getts möjlighet att ”trixa” med källjudet genom att tillåtas ställa ned driftmodet vid kontrollmätningar för, att klara tillståndsvillkoret. Efter utförda mätningar som uppfyller tillståndskravet kan verksamhetsutövarna återigen ställa upp driftformen till driftmod 0 (märkeffekt / full effekt) och genom sina ”egenkontroller” en gång per år inrapportera källbuller. Detta förfarande medför att det helt saknas transparens för dessa bullermätningar och för verksamhetsutövarens egenkontroller. Det är därför viktigt att kräva, att det i tillståndsvillkoren alltid föreskrivas att bullermätningar ska utföras vid respektive vindkraftverks dimensionerande märkeffekt. Kan inte bullervillkoret då uppfyllas kan vindkraftverk drivas i fastställd ”nedställd driftmod” där den programmerbara ”driftmodsuppställning” blockeras / begränsas genom, att fasta komponenter installeras och sigillstämplas, för att verksamhetsutövarna inte på ett enkelt sätt, utan att bryta sigillstämpeln, skall kunna ställa upp driftmodet utan att detta rapporteras till ansvarig tillsynsmyndighet.

Vindkraftverkens speciella ljudkarakteristik, ljudspridning och bullrets- / ljudets hälsoeffekter beaktats inte för isbelagda rotorblad, infraljud (0 Hertz eller DC till 20 Hertz) och lågfrekvent buller (20 Hertz till 200 Hertz) p.g.a dBA-vägda ljudimmissions beräkningar och mätningar. Studier baserade på såväl fältmätningar som modellberäkningar, har visat att ljudnivån från ett vindkraftverk vars blad nedisats kan öka med upp till ca. 10 dB(A). Vintertid kan inversioner, och då speciellt i dalgångar under molnfri himmel, göra att ljudet inte dämpas lika väl som i normalatmosfären. Då dBC – vägd ljudimmission / bullerimmission inte beaktas i Sverige, för att underlätta storskalig vindkraftsetablering, uppkommer allvarliga olägenheter för människor från vindkraftverk, att kvarstå. Infraljud under sommarförhållanden har t.ex. uppmätts på avstånd av 8 km från vindkraftverk. Infraljud har uppmätts / registrerats av The University of Adelaide på ett avstånd av ca. 30 km från ett vindkraftspark.
Läs hela inlägget

Med vänlig hälsning,

Claes-Erik Simonsbacka BUREÅ